Zaniklé krajiny Česka 

(interaktivní mapová aplikace)

O aplikaci | Návod k použití | Ke stažení

Návod k použití


Architektura aplikace

Spuštění

Tento volně dostupný software R je vytvořen jako webová aplikace, která je přístupná prostřednictvím internetu na odkazu:

http://www.zaniklekrajiny.cz/app/Apps/Sandcastle/gallery/zk.html

Ke spuštění není pořeba žádná další instalace.

Po načtení 3D prostředí virtuální Země se aplikace defaultně přiblíží na modelové území Kladenska se zobrazeným stavem podílu lesní plochy na zemědělském fondu v roce 1845.

Screenshot 2023 01 03 111951

 

1) Volba analyzovaného jevu

Screenshot 2023 01 03 112339

 

2) Výběr modelového území (jádrová vs. rozšířená území v závislosti na typu analyzovaného jevu)

Ve variantě analýzy „Vývoj půdního fondu mezi roky 1845 - 2010“ je aktivní možnost volby z devíti rozšířených modelových území. V ostatních variantách je aktivována možnost výběru z 31 jádrových území.

Screenshot_2023-01-03_112721.jpg    Screenshot_2023-01-03_113103.jpg

  

3) Tvorba vlastních analyticko-mapových výstupů (platí pro Vývoj půdního fondu mezi roky 1845 - 2010)

a) Klasifikace hodnot zkoumaného jevu

Pro volbu vlastních mezí intervalů klasifikace lze použít buď posuvník, v tomto případě jsou hodnoty automaticky aktualizovány, nebo lze hodnotu vypsat do textového pole, pak jsou hodnoty mezí a tedy i vizualizace kartogramu aktualizovány po stisku klávesy Enter.

Screenshot 2023 01 03 114327

Nastavením hodnot vyšších mezí intervalů na hodnotu menší než je stanovena u nižších lze dosáhnout snížení počtu kategorií (viz obrázek a rozdělení do dvou kategorií 0 – 20 a 20 - 60).

Screenshot 2023 01 03 115641

V případě, že hodnota území nespadá do žádného ze stanovených intervalů, území je není zobrazeno. Takové nastavení tedy lze využít k odfiltrování  těch území, které nesplňují podmínku zájmu uživatele.

Screenshot 2023 01 03 124029

 

b) Volba časového období

Je možno volit z let 1845, 1896, 1948, 1990 a 2010.

Screenshot 2023 01 03 124832

c) Volba zkoumaného typu půdního fondu

Typy půdního fondu zahrnují LP – lesní plochy, OP – ornou půdu, TTP – trvalé travní porosty.                                         

Screenshot 2023 01 03 125018

 

d) Volba barevné škály finální vizualizace

Screenshot 2023 01 03 125318

 

4) Vizuální interpretace výstupů

Lze volit mezi tradiční 2D pohledem, 3D grafickou scénou (defaultní stav) a perspektivním pohledem.

Screenshot 2023 01 03 125511

Díky intuitivnímu 3D pohledu na zkoumané území lze rozšířit interpretaci informací z tradičních mapových výstupů o kontext výškových poměrů.

Screenshot 2023 01 03 132324

Navíc se pro charakteristická území Mostecka a Nových Mlýnů se jedná o skutečné 3D vrstvy, tedy ve variantě Současný stav využití krajiny jsou vrstvy zobrazený nad současným modelem terénu, tedy výškově odpovídající současnému stavu. Ve variantě Stav využití krajiny v období stabilního katastru 3D vrstvy výškově odpovídají stavu z období stabilního katastru. Obrázek znázorňuje stav území v době stabilního katastru s částí území (výsypek a jiných antropogenních prvků) zanořenou pod současný stav terénu.

Screenshot 2023 01 03 130248

Aplikace nabízí možnost zapnutí průhlednosti modelem terénu tak, aby byl umožněn pohled i na území zanořená pod současný stav průběhu terénu (území, kde došlo k nárůstu nadmořské výšky zemského povrchu).

Screenshot 2023 01 03 130407

Zobrazení souhrnných informací o změně výšek v území.

Screenshot 2023 01 03 130900

Aplikace dále obsahuje widgety:

 • instrukce pro ovládání a navigaci uživatelem,
 • volba podkladové mapy,
 • volbu 2D vs. 3D pohledu,
 • návrat na výchozí pozici pozorovatele scény,
 • vyhledávání a přiblížení kamery na vyhledané místo, adresu, administrativní jednotku.

Screenshot 2023 01 03 125709


Statistické přehledy a vyskakovací okna

Konkrétní hodnoty zobrazované v mapách jsou dostupné po pokliknutí na zájmové území skrze vyskakovací okna. Ve variantě analýzy „Vývoj půdního fondu mezi roky 1845 - 2010“ jsou v tabulce všechny modelové hodnoty za všechny roky.

Screenshot 2023 01 03 133734

V ostatních variantách jsou pro každé modelové území ve vyskakovacím okně k dispozici souhrnné statistiky za každou zkoumanou kategorii využití půdy.

Screenshot 2023 01 03 133419


Navigace a ovládání

Aplikace umožňuje ovládání kamery, tedy volbu polohy a úhlu pozorování. Díky této možnosti může uživatel libovolně volit směr pozorování pro získání žádaného detailu, ale i kontextu se širším okolím.

Navigace se mírně liší dle toho, zda uživatel používá k ovládání touchpad nebo myš. Ikona s otazníkem poskytuje nápovědu k ovládání oběma zařízeními. Jediný méně intuitivní prvek ovládání je nutnost stisknutí klávesy CTRL pro rotaci scény.

fotogalerie

Tyto možnosti navigace lze využít i k nahlédnutí rozsahu vertikální změny v území. Pohled na 3D vrstvu užití krajiny v době Stabilního katastru ve srovnání se současným modelem a stavem terénu, uživatel tak může proniknout mezi současný model terénu a historický stav – příklad odtěženého území dolu Vršany na Mostecku.

Screenshot 2023 01 03 131739

Uživatel se může manuální navigací pohybovat i mezi zájmovými územími, byť možnost přímé volby rozbalovacím panelem je rychlejší. Kliknutím na geolokační tlačítko v pravé horní části mapy a zapsáním hledaného území (město, administrativní oblast apod.) se lze též rychle přesouvat po glóbu.


Legenda přeměny krajin modelovaných lokalit

Aplikace Zaniklé krajiny Česka sleduje přeměny krajiny v sedmi typech krajinného pokryvuima 04

 • zastavěné plochy,
 • vodní plochy,
 • lesní plochy,
 • orná půda,
 • trvalý travní porost,
 • trvalé kultury,
 • ostatní plochy.

Dále aplikace sleduje změny výškových poměrů v intervalech:

 • maximální pokles (v zobrazených lokalitách méně než 115 m) – -70 m
 • -70 m – -40 m
 • -40 m – -10 m
 • -10 m – 10 m
 • 10m – maximální nárůst (v zobrazených lokalitách méně než 40 m).