Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka II

Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6

Výstava představuje výsledky projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění, který je řešen na geografické sekci Pírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
 

Vernisáž výstavy: 17.5.2022 od 12:00 hod.
Termín konání:  17.5. - 31.8.2022
Druhá instalace výstavy: 14.11. - 25.11. 2022
Místa: Albertov 6, Praha 2, 2.patro, předsálí Mapové sbírky
Web projektu: http://www.zaniklekrajiny.cz
Pozvánka 1 na výstavu: http://www.zaniklekrajiny.cz/images/vystava/pozvanka_vystava_NAKI_2022.jpg
Pozvánka 2 na výstavu: https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/aktuality/vystava-dedictvi-zmizelych-krajin-ceska-ii
Tisková zpráva: http://www.zaniklekrajiny.cz/images/vystava/Výstava_Dědictví_zmizelých_krajin_Česka_II.pdf

Ke stažení: Kupková, L., Bičík, I., eds. (2022): Dědictví zmizelých krajin Česka 2. Kritický katalog výstavy. P3K, 91 s., ISBN 978-80-7667-029-7.

 

Seznam posterů

Poster 01   Poster 02   poster zm 01   poster zm 02   poster zm 03
                 
Poster 04   Poster 05   poster zm 06   poster zm 07   poster zm 08
                 
poster zm 09   poster zm 10   poster zm 11   poster zm 12   poster zm 13
                 
poster zm 14   poster zm 15   poster zm 16   poster zm 17   poster zm 18
                 
poster zm 19   poster zm 20   poster zm 21   poster zm 22   poster zm 23
                 
poster 2 24   poster zm 25   poster zm 26

 

Autoři výstavy

Lucie Kupková, Pavel Chromý, Ivan Bičík, Zdeněk Boudný, Lukáš Brůha, Miroslav Čábelka, Lucie Červená, Tomáš Chuman, Vít Jančák, Tomáš Janík, Jakub Jelen, Zdeněk Kučera, Zdeněk Lipský, Markéta Potůčková, Dušan Romportl, Martina Tůmová, Miroslav Šifta, Eva Štefanová, Jaroslav Vojta

 

Dědictví zmizelých krajin Česka II

Výstava představuje výstupy projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ vytvořené v letech 2020 až 2021 (navazuje na výstavu, která v roce 2020 představila výstupy první fáze projektu z let 2018–2019). Projekt je řešen na geografické sekci PřF UK a je podpořen z programu Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 („NAKI II“).

Cílem projektu a výstavy je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých/zmizelých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. K rekonstrukci a dokumentaci proměn a dědictví různých typů zmizelých či zcela zaniklých krajin využívá projekt i výstava historických pramenů a moderních geoinformačních technologií.
Při zpracování prezentovaných výstupů se uplatňují a prolínají metody geoinformatiky, historické a kulturní geografie, sociální a fyzické geografie. To je umožněno díky spolupráci řešitelů (celkem dvaceti) ze tří kateder geografické sekce PřF UK: katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry fyzické geografie a geoekologie.

V průběhu let 2018–2021 bylo analyzováno celkem 40 typově různorodých modelových území přeměněných/zaniklých krajin. V letech 2020 a 2021 se náš tým zabýval analýzou dvaceti modelových území (Český kras, Český les, Jistebnicko – Česká Sibiř, Karviná-Doly – viz obrázky 1 a 2, Vinohradnická jižní Morava, Liberec, Pardubicko, Trutnovsko, Vírská přehrada, Zahrádky u České Lípy, Broumovsko, Praha-Hlubočepy, Horní Lužnice, Kuks, Libavá, Brno-jih, Bílé Karpaty – Starý Hrozenkov, Zlatohorská vrchovina, Zlín, Želivka-Švihov). Výsledky jejich analýzy budou na výstavě prezentovány prostřednictvím kartografických a dalších obrazových materiálů zachycujících například využití krajiny v době stabilního katastru (cca polovina 19. století) ve srovnání se současným využitím nebo vývoj struktury krajiny. Výstava dále představí 3D modely krajiny z různých období a v několika případech také fotorealistické 3D modely zaniklých obcí či objektů zpracované na základě historických fotografií a pohlednic. Modelová území a 3D modely budou na výstavě prezentovány i prostřednictvím videí.

Prezentace zmizelých/zaniklých krajin tvoří jádro výstavy, které je uvedeno představením obecných konceptů vážících se ke krajině (pojem krajina, změny krajiny, paměť krajiny a dědictví krajiny, pojmy struktura krajiny a využití krajiny). Prezentovány budou dále využité datové zdroje a metody analýzy krajiny a současné i zmizelé krajiny budou přiblíženy také prostřednictvím fotogalerie a srovnávacích fotografií.

Výstava a další výstupy projektu (například Digitální atlas zaniklých krajin Česka s informacemi a materiály k dalším zmizelým krajinám, mobilní aplikace Zmizelé krajiny Česka, publikační výstupy nebo specializované mapy s odborným obsahem) již jsou nebo budou zpřístupněny prostřednictvím webového informačního systému (www.zaniklekrajiny.cz). Hlavním výstupem projektu bude kniha na téma zmizelých krajin Česka, která vyjde koncem roku 2022.

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy, která proběhne 17. 5. 2022 ve 12 hodin v budově PřF UK,Albertov 6, ve 2. patře v předsálí Mapové sbírky.


Kontakty na autory výstavy:
doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 221 951 400
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 221 951 425

 

 Obrázek 1: Modelové území Karviná-Doly – model krajiny/ortofoto z roku 2018.

Původní Karviná ve 2. polovině 20. století zcela ustoupila těžbě. V území dnes dominují lesy a křovinná vegetace, v důsledku poddolování a lokálním poklesům území vznikly nové vodní plochy. Významnými prvky zůstávají těžební areály a s těžbou spojené prvky jakou jsou odkaliště. Ze staré Karviné zůstal zachován hřbitov a kostel sv. Petra z Alkantary, které lze v současném snímku nalézt prakticky ve středu zájmového území v sousedství rybníka Pod farou. 

 

 Obrázek 2: Modelové území Karviná-Doly.

3D fotorealistický model zaniklého objektu kostela sv. Jindřicha vytvořený v rámci projektu ve srovnání s historickou fotografií. (autoři: Eva Štefanová, David Maceška).

Tzv. "nový" novorenesanční kostel z let 1894–1897 (architekt Černý z Vídně, některé prameny uvádějí léta postavení 1893–1898). Kostel byl zbořen kvůli poddolování. Byl schopen pojmout až 4000 lidí. Předlohou mu byla bazilika sv. Kříže ve Florencii.