Idea a poslání projektu

Projekt se zabývá problematikou dědictví zaniklých krajin na území Česka. Pro potřeby projektu je dědictví chápáno jako proces aktivního a záměrného způsobu (re)prezentace minulosti, jehož cílem je vyjádřit identitu těch, kdo (re)prezentují. Dědictví se tedy utváří z určitých důvodů a za nějakým účelem. To se týká i dědictví krajiny. Krajina samotná a ani její dědictví nejsou neměnné, mají multihistorický charakter a jsou předmětem (re)konstrukce, (trans)formace, (re)interpretace, (re)prezentace, či estetizace a komodifikace. Dědictví kulturní krajiny je pramenem poznání dějin společnosti i přírody. Je také významnou součástí procesu utváření územních identit a sounáležitosti místních komunit a jako takové by mělo být zpřístupněno a předáno srozumitelnou formou odborné i široké veřejnosti.

Výstupy projektu budou proto zpřístupněny prostřednictvím webového informačního systému, který bude zahrnovat Digitální atlas zaniklých krajin Česka, interaktivní a mobilní softwarové mapové aplikace pro veřejnost. V průběhu projektu budou uspořádány dvě výstavy, konference, workshopy a zpracovány specializované mapy a další publikace.

Krajiny představují určité hodnoty a lidé, kteří v nich žijí, by se měli aktivně zajímat o podobu a správu svého dědictví. Proto bude v projektu kladen důraz právě na publicitu tématu, ale i na participativní přístup a zpřístupnění výsledků veřejnosti.